شاهرخ استخری در مصاحبه با مجله زندگی ایده آل ویژگی های همسر آینده خود را توصیف کرده است ! در این مصاحبه در مورد خود حقایقی را گفته که واقعا خواندنی است! قابل توجه طرفداران شاهرخ استخری.


ویژگی های همسر آینده شاهرخ استخری

ویژگی های همسر آینده شاهرخ استخری